LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Molkis Shakataxe
Country: Paraguay
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 15 October 2017
Pages: 428
PDF File Size: 16.20 Mb
ePub File Size: 1.31 Mb
ISBN: 641-1-60276-431-8
Downloads: 31448
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagak

U industrijskoj proizvodnji alginata mrke alge se skupljaju anju puta godinjemelju i peru, a zatim tretiraju natrijum-karbonatom. Do pojave reverzije dolazi lipii tokom indukcionog perioda.

Obino imaju tri oblika: Glukozilamin dalje podlee itavom nizu intramolekulskih premetanja i izomerizaciji poznatoj pod nazivom Amadorijevo premetanje. Dele se na zoosterole i fitosterole Predstavnik: Nitriti se esto dodaju mesnim proizvodima da bi se poboljala njihova boja i spreio rast mikroorganizama.

Javljaju se u grejpu i drugom junom vou. Cerebrozidi nisu fosfolipidi, jer nemaju fosfatni estarski sistem. Fosfatidi mogu graditi i lipidni dvostruki sloj konstituenti elijskih membrana propustljive barijere koje reguliu transport molekula u i iz elija. Optike osobine indeks prelamanja svetlosti, optika aktivnost, apsorpcija svetlosti ; Boja je posledica postojanja sistema konjugovanih veza, strukturnih karakteristika krajnjih grupa i koliine dodatog kiseonika; Minimum sedam konjugovanih dvostrukih veza neophodno je za pojavu ute boje; Svaka dvostruka veza moe se nai u cis i trans konfiguraciji trans konfiguracije daju tamniju boju ; Transformacija trans u cis uslovljena je svetlou, zagrevanjem i prisustvom kiselina; Transformacija b- karotena u vitamin A: Monosaharidi mogu biti isti ili razliiti.

  LAS SOLDADERAS PONIATOWSKA PDF

Ako se alginska kiselina tretira sa propilen-oksidom dobija se hidroksipropiletar koji ne elira sa kalcijumom, a upotrebljava se kao stabilizator u proizvodnji sladoleda.

Guma arabika se runo skuplja iz naprslina ili oteenih mesta stabla, sortira i pakuje. Imenski prostori Stranica Razgovor.

Na kvalitet masti utie i zagrevanje tokom procesa proizvodnje masti i tokom prenja hranepri temperaturama od oC bez prisustva vazduha. Nalazi se u hemicelulozama, biljnim gumama, smolama i sluzima. Globulini antitela, enzimi, transportni proteini i receptor proteini.

Metabolizam skroba i glikogena. D-riboza b-D-ribofuranoza je komponenta nukleinskih kiselina, koenzima, vitamina. VITAMIN E Tokos -potomstvo, fero -nositi Tokoferoli su derivati 2- metil 4,8,trimetiltridecil -hromanola tokol Tokoferoli su bezbojne tenosti, rastvorne u mastima i organskim rastvaraima;Oksidacijim a-tokoferol daje meta stabilan epoksid koji se nepovratno konvertuje u a-tokoferolhinon. Koristi se u prehrambenoj industriji, umesto saharoze, mada je manje slatka od nje, a takoe regulie i njenu kristalizaciju.

Hemija hrane

PIRAZINI vie od 50 razliitih pirazina je pronaeno u hrani nastaju Majardovim reakcijama ili tokom pirolize nekih amino jedinjenja veoma su rasprostranjeni u termiki tretiranoj hrani hleb, meso, prena kafa, preni lenik, preni orasi, preni bademi 2-metoksiizobutilpirazin – miris zelenog bibera uklanjanje metoksi ili alkilne grupe smanjuje intenzitet mirisa8.

  ALGORITHME GLOUTON PDF

Termika razgradnja triacilglicerola je reakcija kojom se, zagrevanjem na vrlo visokim temperaturama, raskida estarska veza i nastaje smea degradacionih proizvoda, uglavnom ugljovodonika, kiselina i karbonilnih jedinjenja.

KSILANI Pratioci celuloze i naeni su svim kopnenim biljkama i nekim algama; Ima ih u slami, kukuruzovini, plevi i listopadnom drveu; Hidrolizom daju ksilozu, a pored nje mogu da sadre i arabinozu, uronske kiseline i dr.

Amiloza se izdvaja u obliku nerastvornog kompleksa koji se razara dodatkom etanola; AMILOZA je linearni polisaharid koji sadri ostataka D-glukoze povezanih a vezom; Amiloza se ne rastvara u hladnoj vodi, a rastvara se u mravljoj kiselini, formamidu i dimetilsulfoksidu. J Mol Evol 43 3: Dodatnim zagrevanjem nastaje veoma taman nerastvoran pigment karamelin. Nat Methods 2 J Biol Chem Op Organska Hemija Ukupno hemija prirodnih poena?

Lipidi – HEMIJA

Biochem J Pt 3: Ovom reakcijom se poveava elektronegativnost i raskidaju S-S veze u molekulu proteina. Oni imaju razliitu koliinu azota. EMBO Rep 7 3: